Taking too long? Close loading screen.

ПРО КАФЕДРУ

КАФЕДРА ВИЩОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

О.В.

Ляшко Ольга Вікторівна

завідувач кафедри, к.ф-м.н., доцент

ДОРОГІ ДРУЗІ !

Людство за час свого існування пройшло величезний шлях від незнання до знання і від неповного знання – до повнішого і досконалішого. І не зважаючи на те, що цей шлях привів до відкриття багатьох законів природи і побудови вражаюче захопливої картини світу, кожний день приносить нові відкриття, нове проникнення в недостатньо вивчені, а деколи і повністю невідомі людству галузі природи. Але для того, щоб проникнути в незвідане, щоб поставити на службу людству нові сили природи, необхідна колосальна робота думки у різних напрямках, і зокрема математики. І чим грандіозніше задуми пізнання, які належать до мікро- або макросвіту, явищ природи або процесів розвитку господарської діяльності, тим більш значущою стає роль математики. Абстрактний характер математичних понять і методів дає їм велику загальність, і тому математика знаходить своє застосування в найрізноманітніших галузях науки і техніки. Розвиток математики визначається потребами суспільства, хоча іноді дослідження математики випереджають ці потреби. Розвиток математики відбувається за законами, що визначені її об’єктивними потребами і методами дослідження.

На сьогодні великого значення набуває застосування розвиненого математичного апарату у поєднанні з можливостями інформаційних технологій. Завдяки цьому з’явилися якісно нові можливості використання математичних методів. Вони застосовуються не тільки там, де це робилося здавна, наприклад, у механіці та фізиці, але і в нових галузях, таких як економіка та ін. Останнім часом запити суспільного виробництва й управління стимулюють створення нових математичних теорій: теорії автоматів, теорії ігор, теорії оптимального управління і т.д.

Без сучасної математики і її розвиненого логічного та обчислювального апарату був би неможливий прогрес у різних галузях людської діяльності. Математика є не тільки могутнім засобом розв’язання прикладних задач і універсальною мовою науки, але також елементом загальної культури. Тому математичну освіту слід розглядати як найважливішу складову в системі фундаментальної підготовки сучасного фахівця.

Кафедра вищої та прикладної математики має витоки, що відносяться до 1969 року, коли Київський річковий технікум був реорганізований в Київське річкове училище, а згодом у 1998 р. – у Київську державну академію водного транспорту. Саме з цього періоду кафедра прикладної математики входить до складу факультету управління і технологій, та з 1999 р., – відокремлена як кафедра прикладної математики від кафедри інформаційних технологій.

Першим завідувачем кафедри (1999-2006рр.) був доктор фізико-математичних наук Козоріз Василь Васильович. Основним науковим напрямом роботи кафедри у цей період «Maple-моделювання динаміки тіла з нерухомою точкою в полі магнітних та електричних сил».

З 2006р. і дотепер кафедру очолює кандидат фізико – математичних наук, доцент Ляшко Ольга Вікторівна. Основним науковим напрямом роботи кафедри є «Дослідження методологічних основ формування математичних професійних компетентностей у майбутніх фахівців напряму підготовки морський та річковий транспорт».

Основним завданням кафедри є формування професійної математичної компетентності майбутнього фахівця, використання сучасного математичного апарату у професійній діяльності.

У різні роки на кафедрі працювали: Ляшко С.І., Біленко В.І., Пагута М.Т., Самойленко М.В., Скрипка В.І., Чепорнюк І.Д., Хасіневич С.Ю., Гришко О.М.

На сьогоднішній день у складі кафедри математики – 14 науково-педагогічних працівників, серед яких 1- доктор наук, 8 – кандидатів наук, 3 – старших викладачі, 2 -асистент. Тематика наукових досліджень кафедри тісно пов’язана з прикладними питаннями математики: економіка транспорту, статистичним моделювання складних систем, механіка твердого деформованого тіла, гідромеханіка, математичне моделювання руху судна.

 

З повагою, Ляшко О.В.

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ ВИЩОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

О.В.

Ляшко Ольга Вікторівна

завідувач кафедри, к.ф-м.н., доцент

Наукова діяльність

Відомості про наукову спеціальність, вчене звання – диплом кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 05.13.16 – застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів у наукових дослідженнях;  інститут кібернетики імені В.М.Глушкова АН України. Тема дисертації: «Математичне моделювання та проектне обґрунтування вартості деяких класів гідроспоруд».

Статті у наукових фахових виданнях

 • Ляшко О.В. Решение оптимизационных задач, как средство повышения матем. культуры студентов факультетов морского транспорта. / О.в. Ляшко, В.М. Клиндухова // Збірник наукових праць Proceedings of Azerbaijan State Marine Academy. – №2, м. Баку 2015. – P. 227-234.
 • Ляшко О.В. Шляхи реалізації педагогічних умов у нових підходах до самостійної роботи студентів морських спеціальностей / О.В. Ляшко, В.М. Піщана, А.В. Момот // Збірник наукових праць «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору» – Вип. 36, том ІІ (62), 2016. стор.158-167
 • Ляшко О.В. Графические методы математического программирования в курсе высшей математике / О.В. Ляшко, В.Н. Клиндухова, А.В. Гейлик // МАТЕХ 2016. Сборник научных трудов, Болгария, Шумен – №1, 2016. С. 218-225
 • Ляшко О.В. Елементи математичного програмування у курсі вищої математики/ О.В. Ляшко, В.М. Кліндухова, А.В. Гейлик // Водний транспорт. Збірник наукових праць. Випуск №2(25).-К.,2016. – с. 193-201
 • Ляшко О.В. Про розвиток мотивації при вивченні математичних курсів у студентів спеціальності «Судноводіння» та формуванні їх професійних компетентностей /О.В. Ляшко В.М. Кліндухова// Збірник наукових праць Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору ІІІV(50) Том, 2014
 • Ляшко О.В. Про формування професійної математичної компетентності майбутніх фахівців морської галузі/О.В. Ляшко В.М. Кліндухова// Science and Edukation a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II (10). Issue: 20, 2014 www.seanewdim.com p-ISSN 2308-5258.e-ISSN 2308-1996
 • Ляшко О.В. Вероятностные конструктивные задачи в математической подготовке студентов-судоводителей /О.В. Ляшко В.М. Кліндухова Ю.Е. Вяла//  Проблемы теории и практики обучения математике. Сборник научных работ, представленных на Международную научную конференцию «67 Герценовские чтения» – С.-Пб., 2014, С. 102-106
 • Ляшко О.В. Статистична оцінка результативності професійного зростання майбутніх економістів у процесі навчально-практичної діяльності/ О.В. Ляшко, В.М. Кліндухова, А.В. Гейлик// Збірник наукових праць Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти . – Київ : Педагогічна преса. – 2014. – № 3 (54) Т.2. – с. 161–167. ISSN 2078-1016
 •    Ляшко О.В. Економіко –транспортне спрямування задач умовної оптимізації / О.В. Ляшко, В.М. Кліндухова, А.В. Гейлик // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту:  Серія Економіка і управління 2016 №6 с.193-201 11.2016

Навчально-методичні видання

 • Ляшко О.В., Кліндухова В.М. Вища математика. Методичні рекомендації до контрольної роботи для студентів першого курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.070104 «Морський та річковий транспорт» за спеціальністю «Судноводіння». —  К.: ПП Гама-друк, 2013. – с. 40.
 • Ляшко О.В., Кліндухова В.М. Вища математика. Методичні рекомендації до розрахунково-графічної роботи для студентів першого курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.070104 «Морський та річковий транспорт» за спеціальністю «Судноводіння». —  К.: ПП Гама-друк, 2013. – с. 53.
 • Ляшко О.В., Кліндухова В.М. Вища математика. Контрольна та розрахунково-графічна робота для студентів першого курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.070104 «Морський та річковий транспорт» за спеціальністю «Судноводіння». —  К.: ПП Гама-друк, 2013. – с. 37.
 • Ляшко О.В., Кліндухова В.М. Вища математика. Методичні рекомендації до контрольної роботи для студентів другого курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.070104 «Морський та річковий транспорт» за спеціальністю «Судноводіння». —  К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2013. – с.67.
 • Ляшко О.В., Кліндухова В.М. Вища математика. Методичні рекомендації до розрахунково-графічної роботи для студентів другого курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.070104 «Морський та річковий транспорт» за спеціальністю «Судноводіння» . —  К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2013. – с.46.
 • Ляшко О.В.,  Кліндухова В.М. Вища математика. Контрольна та розрахунково-графічна робота для студентів другого курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.070104 «Морський та річковий транспорт» за спеціальністю «Судноводіння». —  К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2013. – с.59.
 • Ляшко О.В., Чабак Л.М Економетрія Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» 2015.- 40 с
М.М.

Крюков Микола Миколайович

професор кафедри, д.т.н., професор

Наукова діяльність

М.М. Крюков є автором навчальних посібників з грифом МОН України: “Математики. Навчальний посібник для слухачів підготовчих курсів і вступників до вищих навчальних закладів” (2005р.), “Методи і моделі дослідження операцій” (2006р.), “Курс вищої математики” (у 2-х т., 2006р.), “Математичний практикум” (у 2–х ч., 2006р.), «Дослідження операцій у транспортних системах в прикладах та задачах» (2010р.,2014р.).

Микола Миколайович – відомий учений у галузі механіки деформівного твердого тіла і прикладної математики, а також історії математики. Основним напрямом наукової діяльності є розв’язання задач механіки гнучких шаруватих анізотропних оболонкових елементів конструкції в класичній, уточненій і просторовій постановках, розробка нових методів чисельного розв’язання диференціальних рівнянь з частинними похідними. З цих питань ним опубліковані монографії: “Численное решение задач статики гибких слоистых оболочек с переменными параметрами” (1988р.), “Механика композитов. У 12 т. Т. 8. Статика элементов конструкций”  (1999р.), “Механика композитов. У 12 т. Т. 11. Численные методы” (2002р.).

Підготував 7 кандидатів наук. Автор понад  220 наукових і науково–методичних  праць. Є  членом національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки.

Підручники та посібники

 • Крюков М.М.  Кравець Т.В., Крижановська Т.В., Коновалюк В.С.,  Семененко Т.М. Дослідження операцій в транспортних системах в прикладах і задачах. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Виправлений та доповнений.-К.: ДЕТУТ,2014.-199с.

Статті і науково-методичні праці (за останні 5 років)

 • КрюковМ.М. Використання періодичних  В-сплайнів при розвязанні задач про напружено-деформований стан тонких оболонок обертання //Проблеми та перс-пективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: управління, економіка і технології: Матеріали V міжнародної науково-практичної конф. Серія “Техніка, технології” К: ДЕТУТ, 2011.
 • КрюковМ.М. , Клецька Т.С. Михайло Єгорович Ващенко-Захарченко (1825-1912) –видатний математик та педагог //Питання історії науки і техніки.-2011.-№2
 • КрюковМ.М. Розв’язання задач про деформацію тонких оболонок обертання  із застосуванням періодичних В-сплайнів Зб. Наук. Праць ДЕТУТ: Серія “Транспорті сис-теми і технології”. – вип.18 . – К.: ДЕТУТ, 2011.
 • Андрейцев А.Ю., Крюков М.М., Крижановська Т.В. Семененко Т.М.Аналітичне визначення температури частинок порошку  при плазмовому напиленні композиційних покриттів //Вестник ХНТУ.-Херсон.-В.3(42), 2011.
 • Математика для економістів. Ч. 1. Вища математика. Методичні вказівки і контрольні завдання для студентів заочної форми навчання/Крюков М.М. та інші /Київ: ДЕТУТ, 2011.
 • Крюков М.М. Математична символіка: математичний аналіз // Збірник наукових праць Історія науки і техніки В. 1. Київ: ДЕТУТ, 2011.
 • Крюков М.М. До історії математичної символіки.//Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали VII Всеукраїнської конференції молодих вчених та спеціалістів Київ 2012.
 • Крюков М.М. , Шутовський О.М.До історії ознак збіжності додатних числових рядів //Чотирнадцята міжнародна наукова конференція імені акад. М.Кравчука: Матеріали конференції. Т.4 – К.:НТУУ «КПІ». – 2012.
 • Крюков М.М. Штрихи до історії розвитку теорії ймовірностей //Альманах історичних досліджень. Вип. 1. Одеса: Фенікс, 2012.
 • Крюков М.М Математичний символіка: арифметика і алгебра // Збірник наукових праць Історія науки і техніки В. 2 Київ: ДЕТУТ, 2013
 • Вища та прикладна математика: Частина 1. Вища математика. Методичні вказівки і контрольні завдання для студентів заочної форми навчання /Крюков М.М., Крижановська, А. Ю. Андрейцев та ін../ Київ: ДЕТУТ, 2011.
 • Математика для економістів. Методичні вказівки і контрольні завдання для студентів заочної форми навчання. Частина 2. Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні вказівки і контрольні завдання для студентів заочної форми навчання/ Крюков М.М., Крижановська, А. Ю. Андрейцев та ін../ Київ: ДЕТУТ, 2011.
 • Крюков М.М Деформування біметаличних оболонок обертання в докритичній області.// Збірник наукових праць державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Транспортні системи і технології» Вип. 19. Київ. –  2011.
 • Крюков М.М., Кільчинський О.О., Андрейцев А.Ю.Про блочні модульно-комп’ютерні технології в курсі вищої математики/ Матеріали Міждисциплінарної науково-методичної конференції “Запровадження сучасних технологій навчання в університеті”– К.: ДЕТУТ. –  2012.
 • Вища математика. Методичні вказівки і контрольні завдання для студентів заочної форми навчання. Частина 1. Лінійна алгебра, аналітична геометрія, диференціальне та інтегральне числення, ряди, диференціальні рівняння/Крюков М.М., Крижановська, А. Ю. Андрейцев та ін./Київ: ДЕТУТ, 2012.
 • Крюков М.М , Клецька Т.С. З історії нескінчених числових рядів. //Збірник наукових праць «Історія науки і техніки» Вип. 3. – К.: ДЕТУТ. –  2013
 • Вища математика. Методичні вказівки для виконання розрахункової роботи №4. Для студентів денної форми навчання за напрямами підготовки 6.070105 Залізничні споруди  та колійне господарство; 6.070105 ; 6.050702 Електромеханік/Крюков М.М./ Київ: ДЕТУТ, 2013
 • Андрейцев А.Ю., Крюков М.М , Смірнов І.В.Моделювання етапів нагріву плакованих частинок  в плазмовому струмені/ Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: управління, економіка і технології: Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції. – Серія “Техніка, технологія”.“– К.: ДЕТУТ. –  2013.
 • Крюков М.М., Кільчинський О.О., Андрейцев А.Ю Застосування СКМ «Мathematica» для виконання розрахункових робіт студентами денної форми навчання /Матеріали Міждисциплінарної науково-методичної конференції “Математика”– К.: ДЕТУТ.
 • Крюков М.М. , Шутовський О.М Андрейцев А.Ю.  Застосування двовимірних В-сплайнів до розв’язання просторових задач теорії пружності для прямокутних у плані оболонок і пластин/ Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені акад. М.Кравчука: Матеріали конференції. Т.1 – К.:НТУУ «КПІ». – 2015.   
 • Андрейцев А.Ю., Крюков Н.Н. , СмирновИ.В ,Защепкин Н.Н. Численно-аналитическое определение температуры частиц при плазменном напылении (уточненная модель) //Вестник ХНТУ.-Херсон.-В.3(54),2015.
В.М.

Кліндухова Валентина Миколаївна

доцент кафедри, к.п.н., доцент

Наукова діяльність

Відомості про наукову спеціальність, вчене звання

 • кандидат педагогічних наук; диплом кандидата наук ДК №051284 від 28.04.2009 зі спеціальності 13.00.02 – Теорія та методика навчання (математика); науковий ступінь присуджено рішенням спеціалізованої вченої ради НПУ ім. М.П.Драгоманова МОН України;  тема дисертації: “Вивчення наближених обчислень в основній школі”; 
 • доцент; атестат доцента 12ДЦ №028174 від 01.07.2011; вчене звання присвоєно рішенням Атестаційної колегії МОН молоді та спорту України.

Підручники та посібники

 • Кліндухова В.М., Швець В.О. Наближені обчислення на уроках математики. – К.: Шкільний світ, 2010. – 128 с.
 • Практикум з методики навчання математики. Основна школа: Навчальний посібник для організації практичних занять і самостійної роботи студентів математичних спеціальностей педагогічних університетів / В.Г.Бевз, О.Е.Волянська, В.Я.Забранський, В.М.Кліндухова та інші; за ред. Швеця В.О. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012.- 267с.

Статті у наукових фахових виданнях

 • Клиндухова В.Н., Ляшко О.В., Вялая Ю.Э. Вероятностные конструктивные задачи в математической подготовке студентов-судоводителей // Проблемы теории и практики обучения математики: сборник научных работ, представленных на Международную научную конференцию «67 Герценовские чтения». – Санкт-Петербург: Издательство РГПУ им. А.И.Герцена, 2014. – С.102-106.
 • Кліндухова В.М., Ляшко О.В. Про формування професійної математичної компетентності майбутніх фахівців морської галузі //Science and education a new dimension. – II (10), Issue 20, 2014. – P.66-69.
 • Кліндухова В.М., Ляшко О.В. Про розвиток мотивації при вивченні математичних курсів у студентів спеціальності «Судноводіння» та формуванні їх професійних компетентностей //  Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору. – Том IIIV (50). – К., 2014. – С. 241-248.
 • Клиндухова В.Н., Ляшко О.В. Решение оптимизационных задач, как средство повышения математической культуры студентов факультетов морского транспорта // Proceedings of Azerbaijan State Marine Academy. – №2, 2015. – P. 227-234.
 • Кліндухова В.М., Сушко О.С. Про деякі ймовірнісні конструктивні задачі у курсі вищої математики студентів-судноводіїв // Фізико-математична освіта: науковий журнал. – 2016. – Випуск 1 (7). – С.- 69-79.
 •  Кліндухова В.М., Присяжнюк А.О. Деякі використання ІКТ під час навчання математики студентів морських спеціальностей // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія №3. Фізика і математика у вищій і середній школі: Зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2015. – №16. – С.76-83.
 • Клиндухова В.Н., Сушко А.С. Математическая подготовка студентов морской отрасли: вероятностные конструктивные задачи // Proceedings of Azerbaijan State Marine Academy. – №2, 2016. – P. 235-241.
 • Кліндухова В.М.. Інтегративний характер задач умовної оптимізації та його роль у курсі вищої математики студентів морських спеціальностей // Фізико-математична освіта: науковий журнал. – 2016. – Випуск 3 (9). – С.- 49-60.
 • Клиндухова В.Н., Чабак Л.М. Безопасность мореплавства  и статистическая подготовка студентов-судоводителей // Proceedings of Azerbaijan State Marine Academy. – №1, 2017. – P. 139-148.

Навчально-методичні праці

 • Кліндухова В.М. Вища математика. Методичні рекомендації до контрольної роботи для студентів першого курсу заочної форми навчання напряму підготовки «Економіка підприємства» ». —  К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2013. – с.67.
 • Кліндухова В.М. Вища математика. Методичні рекомендації до розрахунково-графічної роботи для студентів першого курсу заочної форми навчання напряму підготовки «Економіка підприємства» ». —  К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2013. – с.60.
 • Кліндухова В.М., Вяла Ю.Е. Теорія ймовірностей. Методичні рекомендації до контрольної роботи для студентів першого курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ». —  К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2013. – с.78.
 •  Кліндухова В.М., Вяла Ю.Е. Теорія ймовірностей. Методичні рекомендації до контрольної роботи для студентів першого курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – 79с.
 • Кліндухова В.М. Методи оптимізації транспортних перевезень: контрольні та самостійні роботи (методичні рекомендації). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – 44с.

Відповідальний виконавець за

 • заступник завідувача кафедри

Голова секції математики в економіці і транспорті щорічної науково-методичної конференції ДУІТ

А.В.

Гейлик Анастасія Вадимівна

в.о. доцента кафедри, к.п.н.

Наукова діяльність

Відомості про наукову спеціальність, вчене звання – кандидат педагогічних наук; диплом кандидата педагогічних наук спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти виданий на підставі рішення Атестаційної колегії МОН України. Тема дисертації: «Організаційно-педагогічні умови професійного зростання майбутнього фахівця з економіки і підприємництва у процесі навчально-педагогічної діяльності».

Наукові праці

 • Гейлик А.В. Деякі кореляційно-регресійні моделі оптимізаційних задач / А.В. Гейлик // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Вип.36. –К.: Гнозис, 2015.- с. 133-142.
 • Гейлик А.В. Математичні методи дослідження показників ефективності / А.В. Гейлик // Водний транспорт: збірник наукових праць. – К.: КДАВТ, 2015, №2 (23). – С. 209 – 215.
 •  Гейлик А.В. Математична модель оптимального розподілу інвестицій / А.В. Гейлик// Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання.2015. – № 11. – Режим доступу до журналу: www.economy.nayka.com.ua
 • Гейлик А.В. Психолого-педагогічні аспекти формування автономності студента у процесі професійно-математичної підготовки. / А.В. Гейлик// Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Вип.35 (2). –К.: Гнозис, 2015.- с.58-63.
 • Гейлик А.В. Контекстність навчання дисциплін математичного циклу у вищих навчальних закладах // Проблеми освіти [Наук. зб.] / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, – К., 2014. – Випуск № 79. – С. 298–301.
 • Гейлик А.В.Статистична оцінка результативності професійного зростання майбутніх економістів у процесі навчально-практичної діяльності  / А.В. Гейлик, О.В. Ляшко, В.М. Кліндухова // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / НАПН України, Ін-т вищої освіти . – Київ : Педагогічна преса. – 2014. – № 3 (54) Т.2. – с. 161–167. [ISSN 2078-1016]
 • Гейлик А. В. Психолого-педагогічні чинники формування підприємницької компетентності майбутніх економістів у процесі вивчення дисциплін математичного циклу / А.В. Гейлик, В.М. Піщана, Л.М. Чабак // Проблеми освіти [Наук. зб.] / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України – К.:2014 – № 78. – Ч. І.– с. 196-201

Навчально-методичні праці

 • Системи технологій. Конспект лекцій для студентів спеціальності 6.030504 “Економіка підприємства” / Укладач: Гейлик А.В. – К.: КДАВТ, 2015.- 74 с.
 • Системи технологій. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 6.030504 “Економіка підприємства” / Укладач: Гейлик А.В. – К.: КДАВТ, 2015.- 51 с.
 • Методичні рекомендації та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Чисельні методи в комп’ютерних системах” для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.050103 – програмна інженерія / Укладач: Гейлик А.В. – К.: КДАВТ, 2015.- 82 с.
 • Вища математика: модульні контрольні роботи, розрахунково-графічні роботи (методичні рекомендації) / Укладач: Гейлик А.В., Кліндухова В.М. – К.: КДАВТ, 2015.- 104 с.

Відповідальний виконавець за

 • Наповнення сайту кафедри математики
 • Міжнародна діяльність кафедри
Ю.Е.

Вяла Юлія Едуардівна

старший викладач кафедри

Навчально-методичні матеріали

 • Посібник «Вища математика» / Г.В. Славко, В.С. Коновалюк, В.В. Козоріз, Т.С. Клецька, Н.В. Лисак, Ю.Е. Мінеєва, С.Ю. Трофимчук // свідоцтво про реєстрацію авторського права від 10.09.2002р.
 • Теорія ймовірностей. Методичні рекомендації до контрольної роботи для студентів першого курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / В.М. Кліндухова, Ю.Е. Вяла // К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. – 78 с.
 • Вяла Ю.Е. Теорія ймовірності та математична статистика. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів денної форми навчання К.: КДАВТ, 2016

Наукова діяльність

 • Вяла Ю.Е. Побудова та реалізація математичних моделей в задачах управління економічними процесами / Вяла Ю.Е., Гейлик А.В. // Тези доповіді Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку сучасної економічної науки в транспортній галузі».-К., 20-22 листопада 2013р.
 • Вяла Ю.Е. Формування математичної компетенції майбутніх фахівців транспортних технологій у морських ВНЗ // Тези доповіді VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління процесом кадрового забезпечення інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України».-К., 26-27 вересня 2013 р.
 • Вяла Ю.Е. Один з випадків обчислення обсягу репрезентативної вибірки генеральної сукупності / Ю.Е. Вяла, О.В. Ляшко // Збірник наукових праць КДАВТ. Випуск №1(16).-К.,2013
 • Вяла Ю.Е. Застосування деяких методів математичної статистики в задачах економіки / Ю.Е. Вяла, О.В. Ляшко // Міжнародна наукова конференція «Проблеми математичної освіти» – квітень 2013 р.
 • Вяла Ю.Е. Про коректність використання аналогій у навчальному процесі / Вяла Ю.Е., Чабак Л.М., Скрипка В.І // Збірник наукових праць КДАВТ. – К.: КДАВТ, 2015. – № 1 (22). – С.189-192.
 • Вяла Ю.Е., Кліндухова В.М.  Класичні задачі умовної оптимізації та їх інтегративний характер у курсі вищої математики студентів економічних спеціальностей // До наукового часопису НПУ ім. Драгоманова . Збірник наукових праць- Київ 2016- №17 Серія №3 Фізика і математика у вищій та середній школі  С.60-67

Відповідальний за

 • Підготовка та проведення олімпіад з дисципліни «Математика» на кафедрі прикладної математики
 • Підготовка студентів та участь у науково-студентській конференції КДАВТ
Л.М.

Чабак Любов Михайлівна

старший викладач кафедри

Навчально-методичні матеріали

 • Методичні вказівки з дисципліни математичне програмування для студентів заочного відділення спеціальності «Менеджмент». «Математичне програмування. Використання пакету символьних обчислень Maple», автори Ляшко О. В., Чабак Л. М.;//січень 2013р.//
 • Методичні рекомендації до контрольної роботи з  дисципліни «Економетрія» для студентів заочного відділення економічних спеціальностей, автори Ляшко О. В., Чабак Л. М. // 2014р.
 • Чабак Л.М. Економетрія: опорний конспект лекцій для студентів денної форми навчання: К.: КДАВТ, 2016

Наукова діяльність

 • Чабак Л. М. Ринок ефективний чи фрактальний? // Формування ринкових відносин в Україні. Серпень 2010р.
 • Ляшко О. В., Чабак Л. М. Прогнозування та моделювання ціни на фондовому ринку. – Проблеми системного підходу в економіці, листопад 2010р.
 • Чабак Л. М. Про фрактальність хвильової діаграми руху цін // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 83. Лютий 2011р.
 • Скрипка В. І., Чабак Л. М. Про моделювання систем масового обслуговування // Збірник наукових праць КДАВТ 2013 р.
 • Чабак Л. М. Про один сильно збіжний метод розв’язання задачі рівноважного програмування.// Журнал обчислювальної та прикладної математики. 2013р. №3
 • Чабак Л.М. Сильно сходящийся модифицированный экстраградиентный метод для вариационных неравенств с нелипшицевыми операторами. // Л.М. Чабак, Д.А. Верлань, В.В. Семенов . – Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики» № 4, 2015
 • Чабак Л.М Метод внешних аппроксимаций для вариационных неравенств. // Л.М. Чабак, В.В. Дударь, В.В. Семенов, Я.И. Ведель. – Журнал обчислювальної та прикладної математики.-2015. №3 (120)
 • Чабак Л.М. Сильно сходящийся модифицированный экстраградиентный метод для вариационных неравенств. // Л.М. Чабак, В.В. Семенов. —  Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии, том 2, Кишинэу, 2016
 • Чабак Л.М, Кліндухова В.М Безопасность мореплавства  и статистическая подготовка студентов-судоводителей // Proceedings of Azerbaijan state marine academy ВАKI  №1   ВАKI-2017 С.139-148

Відповідальний за

 • секретар  кафедри математики
 • секретар науково-студентської конференції 
Т.С. 1

Клецька Тетяна Сергіївна

доцент кафедри, к.і.н.

Наукова діяльність

Відомості про наукову спеціальність, вчене звання – кандидат історичних наук; диплом кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 «Історія науки і техніки».  Тема дисертації: «Видатний український математик і педагог М.Є.Ващенко-Захарченко (1825-1912)».

Наукові праці

 • Клецька Т.С.  Побудова областей  прийняття рішень в умовах невизначеності при застосуванні ймовірнісного критерію  // А.Ю. Андрейцев, Т.С. Клецька, Т.В. Крижановська / Збірник наукових праць державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка та управління» Вип. 38. – К.: ДЕТУТ, 2016. – С. 129-139.
 • Клецька Т. Історичні витоки Київської школи теорії ймовірностей [Текст]/ Т. Клецька // Історія науки і техніки: Збірник наукових праць/ Гол. Ред. О.Я. Пилипчук. –  2016. – Вип. 8. – 123-129с.
 • Клецька Т.С. Вплив Київського фізико-математичного товариства на розвиток математичної освіти на території України [Текст] / Т. Крижановська, Т. Клецька, Т. Семененко // Математика в сучасному технічному університеті. Матеріали IV Mіжнародної науково-практичної конференції, 24-25 грудня 2015 року, Київ.  – 2016. – С. 241-243.
 • Клецька Т.С.  Розвиток математичної культури на території України в XIX столітті та роль «Журналу елементарної математики» в популяризації математичних знань // Т.С. Клецька, Т.В. Крижановська / Сімнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 19-20 травня, 2016 р., Київ: Матеріали конф. Т. 3. Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика математики. — К.: НТУУ «КПІ», 2016. — С. 264-266.
 • Клецька Т.С.  Про вдосконалення методики перевірки складних статистичних гіпотез при аналізі своєчасності доставки вантажів/ А.Ю. Андрейцев, Т.С. Клецька, О.О. Кільчинський// Зб. наук. праць ДЕТУТ. Серія «Транспортні системи і технології». – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 157–162.

Навчально-методичні праці

 • Математика для економістів. Методичні вказівки для виконання розрахункової роботи № 1 для студентів денної форми навчання за напрямками підготовки 6.030509 «Облік і аудит»,  6.030508 «Фінанси і кредит»,  6.030504 «Економіка підприємства» // Т.В. Крижановська, Т.С. Клецька, Т.М. Семененко   – Київ: ДЕТУТ, 2013. – 63 с.
 • Математика для економістів. Методичні вказівки для виконання розрахункової роботи № 2 для студентів денної форми навчання за напрямками підготовки 6.030509 «Облік і аудит»,  6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства»// Т.В. Крижановська, Т.С. Клецька, Т.М. Семененко  – Київ: ДЕТУТ, 2015. – 74 с.
 • Математика для економістів. Методичні вказівки для виконання розрахункової роботи № 3 для студентів денної форми навчання за напрямками підготовки 6.030509 «Облік і аудит»,  6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства»// Т.В. Крижановська, Т.С. Клецька, Т.М. Семененко  – Київ: ДЕТУТ, 2014. – 85 с.
 • Вища математика: Методичні вказівки для виконання розрахункової роботи №1 для студентів денної форми навчання за напрямками підготовки 6.070101 «Транспортні технології»/ А. Ю. Андрейцев, О. О. Кільчинський, Т. С. Клецька. – К.: ДЕТУТ,  2014. – 69 с.
 • Вища математика. Методичні вказівки для виконання вхідного контролю для студентів денної форми навчання за напрямами 6.070105 «Рухомий склад залізниць», 6.050701 Залізничні споруди і колійне господарство», 6.050702 «Електромеханіка» / Т.В.Крижановська, Т.С.Клецька, А.Ю.Андрейцев, О.О.Кільчинский, Т.М.Семененко – К.: ДЕТУТ,  2016. – 80 с.

Відповідальний виконавець за

 • Підготовка та проведення І етапу студентських математичних олімпіад
 • Підготовка та керівництво командою університету на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади
А.Ю.

Андрейцев Андрій Юрійович

доцент кафедри, к.ф-м.н.

Наукова діяльність

Відомості про наукову спеціальність, вчене звання – кандидат фізико-математичних наук; диплом кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.02 «Диференціальні рівняння».  Тема дисертації: «Симетрийна редукція і розв’язки нелінійних спінарних рівнянь».

Наукові праці

 • Андрейцев А.Ю. Про вдосконалення методики перевірки складних статистичних гіпотез при аналізі своєчасності доставки вантажів/ А.Ю. Андрейцев, Т.С. Клецька, О.О. Кільчинський// Зб. наук. праць ДЕТУТ. Серія «Транспортні системи і технології». – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 157–162.
 •  Андрейцев А.Ю. Математическое моделирование кинетики нагрева плакированных частиц в плазменной струе/ И.В. Смирнов, А.Ю. Андрейцев// Сборник научных трудов «Современные проблемы естественных наук». ХНУ им. В.Н.Каразина. – Харьков, 2014. – Том 1(2). – С.162-164.
 • Andreytsev A.Yu.  Evaluation of stochastic characteristics of goods delivery schedules by rail/ V.K. Myronenko, A.Yu. Andreytsev, G.S. Vysotska// Зб. наук. праць ДЕТУТ. Серія «Транспортні системи і технології». – Київ, 2014. – Вип. 24. – С. 157–162.
 • Андрейцев А. Проверка гипотезы о гамма-распределении отклонения фактического времени доставки грузов от минимального [Текст]  // А. Андрейцев, Т.  Клецька, Т. Семененко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні технології промислового косплексу».  –  2015. – С. 85-88.
 • Андрейцев А.Ю.  Про особливості методики викладання теми «Задачі динамічного програмування» // А.Ю. Андрейцев, Т.В. Крижановська / Международная научная конференция, посвященная 80-летию со дня рождения Михаила Павловича Ленюка 28 – 30 октября 2016 года, г. Черновцы. – 2016. – С. 47-48.
 • Андрейцев А.Ю. Побудова областей  прийняття рішень в умовах невизначеності при застосуванні ймовірнісного критерію  // А.Ю. Андрейцев, Т.С. Клецька, Т.В. Крижановська / Збірник наукових праць державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка та управління» Вип. 38. – К.: ДЕТУТ, 2016. – С. 129-139.

Навчально-методичні праці

 • Вища математика: Методичні вказівки для виконання розрахункової роботи №1 для студентів денної форми навчання за напрямками підготовки 6.070101 «Транспортні технології»/ А. Ю. Андрейцев, О. О. Кільчинський, Т. С. Клецька. – К.: ДЕТУТ,  2014. – 69 с.
 • Вища математика: Методичні вказівки для виконання розрахункової роботи №2 для студентів денної форми навчання за напрямком підготовки 6.070101 «Транспортні технології»/ А. Ю. Андрейцев. – К.: ДЕТУТ,  2014. – 64 с.
 •  Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні вказівки для виконання розрахункової роботи для студентів денної форми навчання за напрямком підготовки 6.070101. «Транспортні технології»/ А. Ю. Андрейцев, Т. С.  Клецька. – К.: ДЕТУТ,  2015. – 110 с.
 • Вища математика. Методичні вказівки для виконання вхідного контролю для студентів денної форми навчання за напрямами 6.070105 «Рухомий склад залізниць», 6.050701 Залізничні споруди і колійне господарство», 6.050702 «Електромеханіка» / Т.В.Крижановська, Т.С.Клецька, А.Ю.Андрейцев, О.О.Кільчинский, Т.М.Семененко – К.: ДЕТУТ,  2016. – 80 с.
 • Вища та прикладна математика. Методичні вказівки для виконання розрахункової роботи №2 для студентів денної форми навчання за напрямом 6.050201 «Менеджмент організацій» / А. Ю. Андрейцев. – К.: ДЕТУТ,  2016. – 74 с.

Відповідальний виконавець за

 • Наукова робота кафедри
 • Міжнародна діяльність кафедри

НАВЧАННЯ

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ КАФЕДРА

Перелік дисциплін

 • Вища математика
 • Додаткові розділи чисельних методів в комп’ютерних технологіях
 • Дискретні структури
 • Дискретна математика
 • Дослідження операцій
 • Дослідження операцій в транспортних системах
 • Економетрія
 • Лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • Математичний аналіз
 • Математичні методи дослідження операцій
 • Математичне моделювання та методи обробки експериментальних даних
 • Математична обробка та аналіз навігаційної інформації
 • Математична оптимізація
 • Математичне програмування
 • Методологія наукових досліджень
 • Методи математичного моделювання в судноводінні
 • Методи оптимізації транспортних перевезень
 • Оптимізаційні методи і моделі
 • Оптимізація та математичні методи прийняття рішень
 • Ризикологія
 • Системи технологій
 • Теорія алгоритмів
 • Теорія прийняття рішень
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Управління ризиками
 • Чисельні методи
 • Чисельні методи в комп’ютерних системах

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ВПМ

 Основними напрямами наукової роботи кафедри є:

 1.   Науково-дослідна робота

Викладачі кафедри приймають участь у науково-дослідній роботі кафедри 

 • Дослідження методологічних основ формування математичних професійних компетентностей у майбутніх фахівців напряму підготовки морський та річковий транспорт.Науковий керівник – к.ф.-м.н., доц. Ляшко О.В.
 1.   Наукова робота кафедри та участь у науково-методичних семінарах і конференціях

Колективом викладачів кафедри вищої математики за 2010–2018 р.р. опубліковано понад 100 наукових статей та тез в українських та зарубіжних виданнях, розроблено та впроваджено понад 35 методичних рекомендацій та навчальних посібників.

Наукові статті 

Зокрема за 2017-2017 навчальний рік:

П.І.Б Прийнято до друку

(назва)

Публікації

(вказати назву, журнал чи збірник, рік, обсяг)

Спів

авторство

1 Ляшко О.В Застосування В-сплайнів до розв’язання задач про деформацію неколових циліндричних оболонок зі скісними контурами Матеріали 18 міжнародної наукової конференції імені  академіка М. Кравчука 7-10 жовтня 2017 року. Київ. т.1 ,с.95-98. Крюков М.М. Шутовський О. М., Андрейцев А. Ю.
2 Крюков М.М Застосування В-сплайнів до розв’язання задач про деформацію неколових циліндричних оболонок зі скісними контурами Матеріали 18 міжнародної наукової конференції імені  академіка М. Кравчука 7-10 жовтня 2017 року. Київ. т.1 ,с.95-98. Ляшко О. В., Шутовський О. М., Андрейцев А. Ю.

.

Определение температуры частиц с металлической оболочкой в потоке низкотемпературной плазмы (численно-аналитический подход). Матеріали XVIII міжнародної конференції з математичного моделювання, присвяченої 100 – річчю з дня народження академіка Ю. О. Митропольського 18-22 вересня 2017 року. Херсон, Україна  Т.1.с.49-50. А.Ю. Андрейцев  В.К. Фурман  Н.В. Смирнов .
Численно-аналитический подход к решению задачи определения температуры лакированных частиц в плазменном потоке ВІСНИК ХНТУ №3(62),2017  р.,ТОМ 1 с.105-108. А.Ю. Андрейцев  В.К. Фурман  , Н.В. Смирнов.
Решение краевых задач теории пластин с переменными параметрами с применением периодических В-сплайнов Прикладная механика .- 2018.-54, № 4. Scopus Григоренко Я.М
3 Кліндухова В.М Про формування статистичної культури студентів молодших курсів транспортних спеціальностей Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Випуск 12. – Частина 1.- Кропивницький, 2017. –С.115-121.
Статистична культура студентів молодших курсів транспортних ВНЗ // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. — №11.2017.¬ Черкаси, 2017. ¬ С.33-40.
Моделювання поведінки споживача транспортних послуг як задача безумовної оптимізації нелінійного програмування Дев’ятнадцяті економіко-правові дискусії: Тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 29 червня, 2017 року. –Львів, 2017. – С.39-43.
Статистична культура студентів молодших курсів Проблеми математичної освіти (ПМО-2017): Міжнародна науково-методична конференція. Черкаси, 26-28 жовтня 2017 року. – Черкаси: Вид. ФОП Гордієнко Є.І., 2017. — С.123-124.
Про формування статистичної культури студентів молодших курсів транспортних спеціальностей Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: матеріали V Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції. Кропивницький, 13 жовтня 2017 року. – Кропивницький, 2017. – С.13-14.
Підготовка задач до конкурсу «Морское дело 2018» Збірник тез науково-методичної конференції ДУІТ: Київ, 26-29 березня 2018 року. Ч ІІ- К, 2018. — С.170-173.
4 Гейлик А.В Теорія прийняття рішень в системі підготовки майбутнього фахівця Збірник тез науково-методичної конференції ДУІТ: Київ, 26-29 березня 2018 року Ч. ІІ.- К, 2018. — С.173-176.
5 Вяла Ю.Е Імовірностні методи оцінки показник надійності складних систем Збірник тез науково-методичної конференції ДУІТ: Київ, 26-29 березня 2018 року.Ч. ІІ- К, 2018. — С.176-179.
8 Клецька Т.С. Монографія. Видатний український математик і педагог М.Є.Ващенко-Захарченко (1825-1912): Від п.ред. О.Я.Пилипчук. – К.: Талком, 2017. – 168 с.: іл.
Засновники Київського фізико-математичного товариства: Микола Миколайович Шиллер Історія науки і техніки: Збірник наукових праць / Гол. ред. О.Я. Пилипчук. – К.: ДЕТУТ, 2017. – Вип. 10. – С.163-169
Застосування математичних моделей для утворення структури диференціальних систем Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 12-17 вересня «Сучасні технології промислового комплексу» Industry 4.0. – Херсон, 2017. – С. 116-118. Грисенко М.В., Крижановська Т.В.
Дослідження з історії математики в працях Київського фізико-математичного товариства Матеріали 16-ї Всеукраїнської наук. конф. «Актуальні питання історії науки і техніки» (м. Київ, 5-7 жовтня 2017 р.). – К., 2017. –  С.147-150.
Деякі особливості викладання вищої математики для технічних спеціальностей транспортної галузі Збірник тез науково-методичної конференції ДУІТ. Київ, 2018. С. 207–209. Крижановська Т.В.,

Семененко Т.М.

Поетапне визначення температури плакованої частинки в плазмовому струмені при напиленні покриттів  «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації». Тези доповідей 8-ї Міжнародна наукової конференції. –  .  Кам’янець-Подільський, 2018 . – С. 13-14. Андрейцев А.Ю., Крижановська Т.В.,

Семененко Т. М., Смирнов І.В.

9 Андрейцев А.Ю. Чисельно-аналітичний підхід до розв’язання задачі визначення температури плакованих частинок у плазмовому потоці Вісник Херсонського національного технічного університету. — 2017. — №3(62) – С. 105-108. Крюков М.М., Фурман В.К., Смирнов І.В.
Застосування нанодисперсних порошків в інженерії високотемпературних покриттів  Сучасні технології промислового комплексу-2017: Матеріали ІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції  (Вересень 12, 2017 – Вересень 17, 2017). – Херсон, 2017. – С. 11-15. Смирнов І.В.,

Чорний А.В.,

Фурман В.К.,

Долгов М.А., Бабич Н.В., Сєліверстов І.А.

Nanostructured PVD Film-Coated Alumina Powders for Thermal Spraying Technologies Proceedings of the 2017 IEEE 7th International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties (NAP-2017), 2017, Part 1 (Zatoka, Ukraine, September 10-15, 2017). – Sumy, Sumy State University, 2017. – 01FNC04. Фурман В.К., Смирнов І.В.,

Чорний А.В.,

Долгов М.А.

Определение температуры частиц с металлической оболочкой в потоке низкотемпературной плазмы (численно-аналитический подход) Матеріали XVIII Міжнародної конференції з математичного моделювання, присвяченої 100-річчю з дня народження академіка Ю.О.Митропольського МКММ-2017 (18-22 вересня 2017 року, Херсон, Україна). – Херсон, 2017. – С.49-50. Крюков М.М., Фурман В.К., Смирнов І.В.
Застосування В-сплайнів до розв’язання задачи про деформацію неколових циліндричних оболонок зі скісними контурами Материалы восемнадцатой международной научной конференции имени академика Михаила Кравчука (7-10 октября 2017 года, Луцк – Киев). – Киев, 2017. – С. 95-98. Крюков М.М., Ляшко О.В., Шутовський О.М.
Про особливості методики викладання теми «неперервні випадкові величини» для студентів транспортних спеціальностей Збірник тез науково-методичної конференції ДУІТ. Київ, 2018. С. 201–202. Забуга А.Г.
Проблема дослідження систем з кулоновим тертям у теоретичній механіці Матеріали 16-ї Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання історії науки і техніки». – Київ, 2017.      С. 16-20. Забуга А.Г.
Поетапне визначення температури плакованої частинки в плазмовому струмені при напиленні покриттів  «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації». Тези доповідей 8-ї Міжнародна наукової конференції. –  .  Кам’янець-Подільський, 2018 . – С. 13-14. Клецька Т.С., Крижановська Т.В.,

Семененко Т. М., Смирнов І.В.

Загальна кількість опублікованих чи підготовлених до друку викладачами наукових статей  та тез у  2017-2018 н.р 30

Методичні рекомендації з дисциплін кафедри у 2017-2018 н.р.:

Вища математика. Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання заочна форма навчання за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт»/ Ляшко О.В., Кліндухова В.М.– К.: ДУІТ, 2017. –  60 с.

Вища математика. Методичні вказівки для виконання розрахункової роботи № 1 для студентів денної форми навчання за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт» (спеціалізація – «Управління судновими технічними системами та комплексами»,  «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики») / Крюков М.М., Клецька Т.С.,  Сушко О.С. – К.: ДУІТ,  2018. –  51 с.

Методичні рекомендації для виконання розрахункової роботи № 3 з дисципліни «Вища та прикладна математика» для студентів бакалаврату спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчання / Укладачі к.ф.-м.н., доц. А.Ю. Андрейцев і ас. А.Г. Забуга. – К.: ДУІТ – 2017. – 157 с.

Методичні вказівки для виконання розрахункової роботи № 2 (модуль 4)  для студентів денної прискореної форми навчання для спеціальностей 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 273 «Залізничний транспорт» / Клецька Т.С., Семененко Т.М. – К.: ДУІТ,  2017. – 85 с.

На кафедрі вищої та прикладної математики проводиться науково – методичний семінар по темі: «Теоретичні та практичні засади формування математичної культури при професійній підготовці фахівців з економіки і транспорту» за графіком 1раз на 2 місяці.

Керівники семінару: проф. Крюков М.М., доц. Андрейцев А.Ю.

Підручники та посібники

 • «Вища математика»:навчальний посібник / Г.В. Славко, В.С. Коновалюк, В.В. Козоріз, Т.С. Клецька, Н.В. Лисак, Ю.Е. Мінеєва, С.Ю. Трофимчук // свідоцтво про реєстрацію авторського права від 10.09.2002р.
 • Практикум з методики навчання математики. Основна школа. Навчальний посібник для організації практичних занять і самостійної роботи студентів математичних спеціальностей педагогічних університетів/ В.Г.Бевз, О.Е.Волянська, В.Я.Забранський, В.М.Кліндухова та ін. За ред. Швеця В.О. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012.- 267с.
 • Гончаренко Я.В., Сушко О.С. Фінансова та актуарна математика. Навчальний посібник.-К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – 276 с.
 • Сушко О.С. Фінансова та актуарна математика: робочий зошит. Практикум. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016 – 134 с.
 • Крюков М.М. Кравець Т.В., Крижановська Т.В., Коновалюк В.С.,  Семененко Т.М. Дослідження операцій в транспортних системах в прикладах і задачах. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Виправлений та доповнений.-К.: ДЕТУТ,2014.-199с.
 • Ляшко О.В., Школьний О.В. «Практичні заняття з аналітичної геометрії», дидактичні матеріали для проведення практичних занять, контрольних і розрахункових робіт. Частина І. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003р.-75с.
 • Ляшко О.В., Школьний О.В. «Практичні заняття з аналітичної геометрії», дидактичні матеріали для проведення практичних занять, контрольних і розрахункових робіт. Частина ІІ. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003р.-75с.
 • Ляшко О.В., Козоріз В.В., Григор’єва Л.В Використання Maple в завданнях з математики Методичний посібник [ел.версія]. – КДАВТ, 2006. – 29с
 • Ляшко О.В., Козоріз В.В., Славко Г.В. Лекції з вищої математики Методичний посібник [ел.версія]. – КДАВТ, 2006. – 120с
 • Ляшко О.В., Козоріз В.В., Славко Г.В. Математичне моделювання складних процесів та систем: Методичний посібник [ел.версія]. – КДАВТ, 2006. – 110с.
 • Крюков М.М.,Скрипка В.І. Кильчинский А.А..Андрейцев А.Ю. Теорія ймовірностей і випадкові процеси в прикладах і задачах. – 2008
 • Кліндухова В.М., Швець В.О. Наближені обчислення на уроках математики: 5-9 класи. – Київ: Шкільний світ, 2010.- 128 с.
 • Лопатюк М.М. Тести з дисципліни «Методи математичного моделювання в судноводінні» (OpenTEST2) [Електронний ресурс].- Київ: КДАВТ, 2010
 • Лопатюк М.М. Тести з дисципліни «Методологія наукових досліджень» (OpenTEST2) [Електронний ресурс].- Київ: КДАВТ, 2010
 1. Проведення наукової роботи зі студентами

Викладачі кафедри приймають активну участь у роботі всеукраїнських та міжнародних конференцій із залученням до наукових досліджень студентів.

З метою підвищення якості підготовки майбутніх фахівців у 2010 р. на кафедрі створено та продовжує функціонувати студентський науковий гурток «Математика та транспорт» (керівник: доц. Кліндухова В.М.).

Зокрема, у 2017 р. за результатами засідання студентського наукового гуртка (І туру) рекомендовано до участі у роботі щорічної науково-методичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Державного університету інфраструктури та технологій (ІІ турі) 36 доповіді. Найкращі тези доповідей надруковані у збірнику науково-методичної конференції ДУІТ.

На базі кафедри вищої та прикладної математики в рамках І туру Всеукраїнської студентської олімпіади проводяться щорічні олімпіади з «Вищої математики» для студентів всіх курсів економічних і технічних напрямів підготовки. За результатами І туру формується збірна команда студентів ДУІТ для участі у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з вищої математики. (відповідальний доц. Клецька Т.С., ст.викл. Вяла Ю.Е)

КОНТАКТИ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ КАФЕДРИ ВИЩОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

Державний університет інфраструктури та технологій,

Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Факультет експлуатації технічних систем на водному транспорту

Кафедра вищої та прикладної математики 

Адреса: м. Київ, вул. Кирилівська, буд 9 каб. 223 (г)

e-mail: Kafedra_matematiki_duit@ukr.net

porno escort Maltepe