Taking too long? Close loading screen.

ПРО КАФЕДРУ

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Кафедра «Екології та безпека життєдіяльності» створена у 1996 poці в структурі факультету Управління залізничним транспортом.

Очолює кафедру професор, доктор біологічних наук Олег Ярославович Пилипчук.

На кафедрі працюють 6 штатних висококваліфікованих викладачів, з них 1 – доктор наук і 5 – кандидатів наук. 

Фундаментом усіх дисциплін природничо-наукового циклу є екологія, викладання якої формує основний зміст навчальної та науково-методичної роботи кафедри «Екологія та безпека життєдіяльності». Науково-дослідна діяльність кафедри здійснюється за такими науковими напрямками: екологія та охорона навколишнього середовища на транспорті, охорона праці на залізничному транспорті. Одним з найважливіших напрямків роботи кафедри є формування екологічного світогляду у студентів. При кафедрі функціонує лабораторія хімії та екології.

Кафедра забезпечує підготовку першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 101 «Екологія» за освітньою програмою «Екологія транспортної інфраструктури». Згідно із цією програмою кафедра займається підготовкою інженерно-технічних працівників у галузі екології, здатних розв’язувати екологічні завдання.

Колектив кафедри «Екологія та безпека життєдіяльності» здійснює різнопланові наукові дослідження, які знаходять свою реалізацію в постійному оновленні дисциплін, підготовці наукових кадрів, залученні молоді до науково-педагогічної діяльності.

Кафедра веде підготовку студентів за такими дисциплінами: «Транспортна географія», «Ресурсозберігаючі технології на транспорті», «Основи екології», «Екологія», «Транспортна екологія», «Екологічна безпека», «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони пpaці», «Охорона праці в галузі», «Екологія за професійним спрямуванням», «Хімія», «Основи ергономіка», «Ергономіка на залізничному транспорті», «Цивільний захист», «Історія розвитку залізничного транспорту»,  та дисципліни юридичного циклу «Правознавство», «Трудове право», «Інтелектуальна власність».

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Pilipchuk

Пилипчук Олег Ярославович

доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри ЕБЖ

Закінчив Чернівецький Державний Університет у 1970 році за спеціальністю «Біологія  та хімія» та отримав кваліфікацію «біолог, викладач біології та хімії». У 1992 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 07.00.07 Історія науки і техніки на тему  «Киевское общество естествоиспытателей 1869-1929».

У 1997 році отримав диплом професора кафедри «Екологія та безпека життєдіяльності».

Автор понад 500 праць та 48 монографій.

Викладає дисципліни: Транспортна екологія, Історія залізничного транспорту, Екологічна безпека.

О.Л.

Сорочинська Олена Леонідівна

кандидат історичних наук, доцент кафедри ЕБЖ, заступник завідувача кафедри ЕБЖ

Закінчила Київський університет економіки і технологій транспорту у 2007 році за спеціальністю «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту» та здобула кваліфікацію «магістр, інженер-механік». У січні 2010 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – Історія науки і техніки на тему «Діяльність О.С. Раєвського в контексті розвитку залізничного транспорту».

З 2018 року доцент кафедри «Екологія та безпека життєдіяльності».

Автор понад 30 наукових праць в галузі охорони праці.

Викладає дисципліни: Основи охорони праці, Охорона праці в галузі.

Персональна сторінка у ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2477-1275

Т.В.

Пічкур Тетяна Валеріївна

кандидат історичних наук, доцент кафедри ЕБЖ

Закінчила Київський національний університет ім. М.А. Драгоманова у 1993 році за спеціальністю «Географія та біологія, та отримала кваліфікацію «вчитель географії та біології».  У     році захистила дисертацію на здобуття науково ступеня кандидата історичних наук,, спеціальність 032 Історія та археологія (07.00.07 — історія науки і техніки). Тема дисертації: «Розвиток еволюційної теорії в Україні (друга половина XIX — перша чверть XX ст.)».

З  2004   року доцент кафедри «Екологія та безпека життєдіяльності».

Викладає дисципліни: Основи екології, Екологія, Транспортна географія, Цивільний захист.

Т.І.

Висоцька Тетяна Іванівна

кандидат хімічних наук, доцент кафедри ЕБЖ

Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка у 1975 році за спеціальністю «Хімія» та отримала кваліфікацію «Хімік» за спеціалізацією «аналітична хімія.  У 1987 році захистила дисертацію на здобуття наукового степеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.02 Аналитическая химия, на тему «Аналитические реакции ионов кадмия с фромоформными реагентами и поверхносно-активными веществами и их применение».

З 1997 року доцент по кафедрі «Екологія та безпека життєдіяльності на залізничному транспорті».

Викладає дисципліни: Хімія.

О.В.

Александров Олексій Володимирович

кандидат юридичних наук, доцент кафедри ЕБЖ

Закінчив Київську вищу школу МВС СРСР ім.. Ф. Е. Дзержинського (нині Національна академія внутрішніх справ) у  1989 році за спеціальністю «Правознавство» та отримав кваліфікацію «Юриста». В 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового степеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01. «Теорія та історія держави і права» на тему «Історія політичних і правових учень «Правові погляди Олександра Кониського».

Викладач дисципліни: Трудове право, Правознавство, Господарське право, Адміністративне господарство, Право. 

Паращенко І.В

Паращенко Ірина В’ячеславівна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри ЕБЖ

Закінчила Національний аграрний університет (зараз — Національний університет біоресурсів і природокористування (НУБіП)) у 2003 році за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища», та отримала кваліфікацію «еколог сільськогосподарського виробництва». У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук, спеціальність 03.00.16 «Екологія». Тема дисертації: «Екотоксикологічна оцінка небезпечності свинцю в компонентах агроекосистеми».

З 2018 року працює на посаді доцента кафедри «Екологія та безпека життєдіяльності»

Викладає дисципліни: Основи екології, ресурсозбергаючі технології на транспорті.

НАВЧАННЯ

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ КАФЕДРА

Викладання дисциплін кафедри ведеться на 4-ох спеціальностях підготовки фахівців

 • 273 «Залізничний транспорт»
 • 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
 • 151 «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології»
 • 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)»

На кафедрі проводяться всі види занять за дисциплінами

 • Основи екології
 • Екологічна безпека
 • Екологія за професійним спрямуванням
 • Хімія
 • Транспортна екологія
 • Основи охорони праці
 • Охорона праці в галузі
 • Безпека життєдіяльності
 • Ергономіка на залізничному транспорті
 • Основи ергономіки
 • Цивільний захист
 • Господарське право
 • Правознавство
 • Трудове право
 • Історія розвитку залізничного транспорту
 • Право
 • Міжнародне приватне право
 • Правові засади адміністративної діяльності

На балансі кафедри знаходяться одна спеціалізована лабораторія Хімії, яка обладнана необхідним устаткуванням для проведення лабораторних робіт та три спеціалізовані аудиторії «Охорони праці», «Цивільного захисту», «Екології», в якій проводяться лекційні, практичні заняття та індивідуальні заняття студентів під керівництвом викладача. Працівники кафедри постійно працюють над підвищенням технічного оснащення навчального процесу та підготовкою і виданням нових навчальних матеріалів.
Співробітники кафедри разом зі студентами та аспірантами постійно беруть участь в різноманітних олімпіадах, конференціях (Одеса, Київ, Харків), в т.ч. міжнародних.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ЕБЖД

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри

 • Удосконалення та розробка методів екологічної безпеки та безпеки життєдіяльності
 • Удосконалення методів управління охороною праці на залізничному транспорті
 • Моделювання і прогнозування рівня забруднення навколишнього середовища на залізничному транспорті
 • Розробка системи аналізу та прогнозування забруднення навколишнього середовища на підприємствах залізничного транспорту.

Основні наукові публікації викладів кафедри

 1. Пилипчук О.Я. Екологічна безпека / О.Я. Пилипчук // Історія науки і техніки: Зб. наук. праць (ДЕТУТ). – К., 2012. – Вип 2.- С. 205-215.
 2. Пилипчук О.Я. До історії розробки проблем глобальної екології / О.Я. Пилипчук // Історія освіти, науки і техніки: Мат. VІІІ Всеукраїнської конференції молодих учених та спеціалістів, 21 травня 2013 р.- К, 2013. – С. 168-169.
 3. Пилипчук О.Я. Екологія та охорона природи в науковій спадщині професора І.І. Пузанова (1885–1971) / О.Я. Пилипчук // Історія науки і техніки: Зб. наук. праць (ДЕТУТ). – К., 2013. – Вип 3.– С. 191–199.
 4. Пилипчук О.Я. Теорія еволюції як науковий феномен / О.Я. Пилипчук // Історія науки і техніки: Зб. наук. праць (ДЕТУТ). – К., 2013. – Вип 4.- С. 204-216.
 5. Пилипчук О.Я. Екологія як основа сталого розвитку Барського району Поділля / О.Я. Пилипчук. – Бапрська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку. – К.; Бар, 2016. – С. 43–47.
 6. Сорочинська О.Л. Моделювання процесів управління системою охорони праці в проектах інфраструктури метрополітену / О.Л. Сорочинська, І.І. Кульбовський // Науковий журнал Національного транспортного університету: «Управління проектами, системний аналіз і логістика». Частина 1: Серія «Технічні науки». – Вип. 16. – К.: НТУ, 2016. – С. 43-49. (Sience Index).
 7. Sorochinska Е. Psychological aspects of workplace safety in the infrastructure projects of underground / Е. Sorochinska, I. Kulbovskiy // Metallurgical and Mining Industry. – №11. – 2016. – Р.24-30 (Index Copernicus).
 8. Sorochinska Е. Analysis of ways of improving the conditions of labor protection at the enterprise / Е. Sorochinska // Metallurgical and Mining Industry. – № 12. – 2016. – Р.12-16. (Index Copernicus).
 9. Sorochinska Е. Methodological aspects of electric safety sustem analysis at underground enterprises / Е. Sorochinska, I. Kulbovskiy, G. Golub, O. Bambura // Metallurgical and Mining Industry. – №5. – 2017. – Р.14-22 (Index Copernicus).
 10. Sorochinska Е. Experimental confirmation of the theory of implementation of the coupled design of center girder of the hopper wagons for iron ore pellets [Text] / O. Fomin, I. Kulbovskiy, Е. Sorochinska, S. Sapronova, О. Bambura // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 5, Issue 1 (89). – P. 11–19. doi: 10.15587/1729-4061.2017.109588 (Scopus).
 11. Высоцкая Т.И. Спектрофотометрические характеристики 4-(2-передил-азо)-резорцина и комплекса с кадмием в присутствии длинноцепочечных ПАВ / Т.И. Высоцкая, М.М. Тананайко // Украинский химический журнал. – 2013. – Вип. 48. — № 6. – с. 54 — 57
 12. Высоцкая Т.И. Реакции кадмия с 4-(2-передил-азо)-резорцином и цетил-перединием хлористым / Т.И. Высоцкая, М.М. Тананайко // Известия ВУЗов: Химия и химическая технология. – 2014. – Вип. 27. — № 5. – с. 54 — 57
 13. Висоцька Т. І. Хімія: історичні кроки з давнини у майбутнє / Т. І. Висоцька // Історія науки і техніки. – 2013. – Вип. 4. – С. 151-158.
 14. Пічкур Т. В. Пріоритети державної політики у забезпеченні екологічної безпеки / Т. В. Пічкур, Т. І. Висоцька // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Транспортні системи і технології. — 2013. – Вип. 22. – С. 189-193.
 15. Висоцька Т. І. Новітні технології у моніторингу екологічних проблем (хімічний контекст) / Т. І. Висоцька, Т. В. Пічкур, О. Ю. Тананайко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія : Транспортні системи і технології. – 2016. – Вип. 28. – С. 234-241.

КОНТАКТИ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Державний університет інфраструктури та технологій,

Київський інститут залізничного транспорту,

Факультет «Інфраструктура і рухомий склад залізниць»,

Кафедра «Екологія та безпека життєдіяльності»

Адреса: 03115, м. Київ, вул. М. Котельникова, 29/18

Телефон кафедри: +38(044) 452-11-32

Електронна адреса:  kafedraebhzd@ukr.net

porno escort Maltepe