Taking too long? Close loading screen.

ПРО КАФЕДРУ

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЙ ТРАНСПОРТУ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

В.І.

Мацюк Вячеслав Іванович  

в. о. завідувача кафедри, доктор технічних наук, професор, академік транспортної академії України, член міжнародної спілки науковців «Gnedenko Forum» (США), віце-президент Асоціації Високошвидкісні магістралі (Україна)

Кафедра є однією з найстарших в Університеті і була створена у 1991 році.

Кафедра є випусковою – освітній рівень бакалавр, магістр, PhD та доктор наук – за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» і готує фахівців для широкого кола спеціальностей технологічного спрямування транспортних, і зокрема, залізничної галузей.

Випускники кафедри працюють на керівних та інженерно-технічних посадах підприємств у структурних підрозділах найбільшої транспортної компанії України – АТ «Укрзалізниця» та інших транспортних і логістичних компаніях, різних комерційних структурах, проектних і науково-дослідних установах. На випускників кафедри існує значний попит на ринку праці України та світу: відсоток працевлаштування з року в рік залишається 100%, з яких переважна більшість припадає на транспортну галузь.

До складу кафедри входить дев’ять осіб штатного складу, з яких три доктора наук та три кандидата наук. Більшість викладачів мають професійний досвід позаштатних експертів з проблематики функціонування транспортних систем, розробки та впровадження новітніх транспортних технологій у виробничий процес державних та приватних підприємств. Шестеро викладачів мають досвід стажування та двоє досвід викладання в університетах ЄС – Берлінському технічному університеті,  Варшавській політехніці та  Технічному університеті Валансьєна (Франція)).

Наукова діяльність кафедри має чітке прикладне спрямування, і направлена на формування, вдосконалення та впровадження нових знань про ефективне функціонування різних за структурою та призначенням транспортних систем:

  • нові технології транспортного виробництва в сегменті залізничних вантажних та пасажирських перевезень;
  • розробка комплексних логістичних моделей доставки вантажів та пасажирів у мультимодальному сполученні;
  • управління ризиками та технологічною надійністю транспортних процесів;
  • розробка та впровадження методів встановлення раціональних параметрів транспортних систем та технологічних процесів;
  • впровадження новітніх технологій ресурсозбереження та мінімізації операційних витрат перевізного процесу;
  • розробка та впровадження новітніх інформаційних систем, автоматизації управління та підтримки прийняття рішень при організації перевізних процесів.

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ ТЕХНОЛОГІЙ ТРАНСПОРТУ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

В.І.

Мацюк Вячеслав Іванович

в. о. завідувача кафедри, доктор технічних наук, професор, академік транспортної академії України, член міжнародної спілки науковців «Gnedenko Forum» (США), віце-президент Асоціації Високошвидкісні магістралі (Україна)

Закінчив у 2001 р. із відзнакою Державний економіко-технологічний університет транспорту. Спеціальність «Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)».

У 2009 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи. Тема дисертації «Удосконалення системи розвозу місцевих вагонів в залізничному вузлі». У тому ж році отримав підтвердження відповідності диплому про науковий ступні к.т.н. міжнародному науковому ступеню Ph.D. (Technical science, “Transport system”).

У 2011 р. отримав атестат доцента кафедри «Управління процесами перевезень».

У 2012 р. прийнятий до складу Транспортної Академії України у якості постійного Члена-кореспондента залізничного відділення.

З 2014 р. прийнятий до складу міжнародної наукової спілки «Gnedenko Forum» (США), що спеціалізується на наукових проблемах, пов’язаних із надійністю техніки. Персональна сторінка:

 http://gnedenko-forum.org/Personalities/Matsiuk/Matsiuk_vizitka.htm

У 2018 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового  ступеню доктора технічних наук за спеціальністю 05.22.01 –  транспортні системи. Тема дисертації «Розвиток наукових основ організації залізничних транспортних процесів та систем».

У 2019 р.  обраний до складу Транспортної Академії України у якості постійного Академіка залізничного відділення.

У 2019 р. отримав атестат професор кафедри «Технологій транспорту та управління процесами перевезень»

Автор більше ніж 80 наукових праць з проблем організації транспортного виробництва залізничного та інших видів транспорту, монографії, посібників та інших навчально-методичних розробок. Відповідальний виконавець та виконавець у десятьох науково-дослідних роботах із проблематики функціонування залізничного транспорту.

Постійний член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертаційних робіт по спеціальності 05.22.01 – транспортні системи у Державному університеті інфраструктури та технологій та Харківському державному університеті залізничного транспорту.

Проходив стажування та має досвід викладання у Берлінському технічному університеті, Варшавській політехніці та Технічному університеті Валансьєна (Франція).

Персональна сторінка у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=IwQ6NmwAAAAJ&hl=uk

Міжнародний ідентифікатор дослідника і автора досліджень ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2355-2564.

В.Н.

Самсонкін Валерій Миколайович

доктор технічних наук, професор кафедри

Народився 31 травня 1953 в родині військового залізничника. У 1970 році закінчив спеціалізовану фізико-математичну середню школу №27 в Харкові. У 1970-75гг. навчався в Харківському інституті радіоелектроніки (сьогодні національний технічний університет радіоелектроніки) за фахом Автоматизовані системи управління, був іменним стипендіатом. Після закінчення вузу працював молодшим науковим співробітником кафедри системотехніки, потім — аспірант Харківського інституту інженерів залізничного транспорту (сьогодні УкрДУЗТ). Захистив кандидатську (1980) і докторську (1997) дисертації. Професор (2003).

У 2001 році запрошений на роботу в Укрзалізницю начальником окремого управління для створення першого на залізничному  транспорті України науково-дослідного центру. З 2001 по 2014 роки працював директором створеного Державного науково-дослідного центру залізничних транспорту України (ДНДЦУЗ).

В університеті з 1983 року, на кафедрі — з 2001 року.

Коло наукових інтересів: людський чинник та безпека на залізничному транспорті, системний підхід, теорія самоорганізації.

Автор понад 200 наукових і навчально-методичних праць, в т.ч. 5 монографій, 3 державних стандарти, 6 сертифікатів інтелектуальної власності. У співавторстві з професором Друзь В.А. створив теорію управління безпекою на транспорті — метод статистичної закономірності.

Як виконавець, керівник і експерт брав участь у трьох міжнародних європейських (HINT, INTERGAUGE, NEAR2) і в більш ніж 30-ти концептуальних національних наукових проектах (оновлення рухомого складу, єдина технічна політика, стратегія розвитку, технологічна безпека, ергономічне забезпечення, корпоративна культура, система автоматичної ідентифікації рухомого складу, фінансово-економічна система, швидкісний пасажирський рух, психофізіологічний професійний відбір та ін.).

Експерт МОН України, член спеціалізованих вчених рад. Головний редактор і член редколегій наукових журналів. Член наукових рад міжнародних наукових форумів. Учасник понад 40 міжнародних симпозіумів і конференцій за останні 20 років.

Нагороджений Почесною грамотою Кабінету міністрів України (2009), Почесний залізничник (2003), Почесний працівник транспорту України (2005).

Strelko Upp

Стрелко Олег Григорович

доктор історичних наук, професор, професор кафедри «Технологій транспорту та управління процесами перевезень»

Науковий ступінь — доктор історичних наук (спеціальність 07.00.07 — історія науки й техніки)

Вчене звання – професор

Посада — професор кафедри управління процесами перевезень

У 2000 році закінчив Київський інститут залізничного транспорту Харківської Державної академії залізничного транспорту за спеціальністю 7.100403-«Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)». Кваліфікація – інженер з організації перевезень і управління на залізничному транспорті.

На науково-педагогічній роботі з 1 серпня 2000 року.

До сфери наукових інтересів входить широке коло питань в галузях освіти та транспорту, зокрема питання новітніх технологій перевезень пасажирів та вантажів, безпека організації перевезень, екологічна безпека залізничних перевезень, а також питання історії науки й техніки в цілому та історії розвитку транспорту зокрема.Автор понад 80 наукових праць, з яких 2 монографії, а також понад 10 навчально-методичних праць, серед них 4 навчальних посібника (2 з грифом МОН України).Виконує активну роботу у сфері підготовки наукових кадрів: підготовлено 5 кандидатів наук; здійснює керівництво аспірантами та консультування з докторського наукового дослідження.Заступник голови спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 07.00.07 — історія науки й техніки. Заступник головного редактора і член редколегій наукових журналів.

Нагороджений Почесною грамотою МОН України (2008р.), нагрудними знаками МОН України «Відмінник освіти» (2015р.), «За наукові та освітні досягнення» (2017р.).

Персональна сторінка у Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=EtSW838AAAAJ

Персональна сторінка у ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-3173-3373

Персональна сторінка у ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Oleh_Strelko

Р.С.

Щербина Розалія Степанівна

кандидат технічних наук, доцент,доцент кафедри «Технологій транспорту та управління процесами перевезень»

Закінчила Харківську державну академію залізничного транспорту у 1996 році (спеціальність– Організація перевезень та управління на залізничному транспорті, кваліфікація – інженер по організації перевезень та управління на залізничному транспорті). У 2003 році захистила кандидатську дисертаційну роботу за спеціальністю 05.22.01. – Транспортні системи на тему «Підвищення конкурентоспроможності залізниць України на ринку транспортних послуг».

Викладає дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Загальний курс залізничного транспорту», «Загальний курс транспорту», «Дослідження транспортного ринку », «Міжнародні перевезення».

Кредо Тільки одне робить перемогу неможливою – очікування поразки

Сфера наукових інтересів: вантажні перевезення, транспортно-експедиторська діяльність, тарифи та ціноутворення на транспорті, взаємодія видів транспорту.

Контакти: e-mail: r.shcherbina@gmal.com

О.А.

Горецький Олексій Анатолійович

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри «Технологій транспорту та управління процесами перевезень»

У 2003 р. закінчив Київський університет економіки і технологій транспорту за спеціальністю 7.100403 «Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)».

У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію в Державному економіко-технологічному університеті транспорту на тему «Науковий доробок С.Д. Карейші (1854–1934) в галузі залізничного транспорту».

З 2010 р. працює на посаді доцента У 2014 р. отримав атестат доцента кафедри «Управління процесами перевезень»

Викладає навчальні курси «Основи теорій систем і управління», «Управління експлуатаційною роботою», «Математичні моделі в транспортних системах» та «Основи наукових досліджень».

Приймав участь в таких науково-дослідних роботах щодо тенденцій розвитку транзитних перевезень та недискримінаційного доступу до інфраструктури залізничного транспорту.

Автор більше 25 наукових праць. Персональна сторінка у Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Y_ilTH0AAAAJ&hl=uk

Персональна сторінка у ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-2656-6120

Berdichenko

Бердниченко Юлія Анатоліївна

кандидат історичних наук,доцент кафедри «Технологій транспорту та управління процесами перевезень»

У 2006 році закінчила Київський університет економіки і технологій транспорту і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту». В 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Викладає дисципліни: «Технологія навантажувально-розвантажувальних робіт», «Транспортно-вантажні системи», «Транспортна географія», «Історія науки і техніки »

З 2009 року було підготовлено та опубліковано понад 30 наукових праць.

Персональна сторінка у Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Zh_Sj5UAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Міжнародний ідентифікатор дослідника і автора досліджень ORCID:

http://orcid.org/0000-0001-7536-7155

Нагороджена Почесною грамотою ПАТ УЗ Регіональної філії ПЗЗ (2017р.)

Kordun Upp

Кордун Валерій Ростиславович

завідувач лабораторії кафедри «Технологій транспорту та управління процесами перевезень»

Рік народження – 1952.

У 1971 році закінчив Київський технікум залізничного транспорту.

У 1980 році закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту (Київський філіал) за кваліфікацією «Інженер шляхів сполучень» і залишився працювати на кафедрі завідувачем лабораторії «УЕР». Працював викладачем, а потім доцентом.

За 25 років роботи ним було створено лабораторію «УЕР» з діючою моделлю залізниці та двох станцій, яка потім була модернізована у модель дільниці з 8 станцій. У 1999 році під його керівництвом було створено комп’ютерну модель (як дипломний проект) тієї ж дільниці та успішно продемонстровано її функціонування на захисті дипломних проектів розробників цієї моделі.

За час роботи в учбовому закладі ним було розроблено та підготовлено до видання більше 40 найменувань методичних матеріалів різної направленості для студентів різних спеціальностей та форм навчання. Підготував до захисту дипломних проектів більше 40 студентів. За опитуванням студентів отримав звання «Найкращий викладач».

Працюючи в Державному науково-дослідному інституті залізничного транспорту України розробив, на замовлення Укрзалізниці, близько 20 нормативних документи та 10 науково-дослідних робіт. У складі групи впровадження приймав участь у створенні «Системи автоматичної ідентифікації рухомого складу на залізницях України» (САІРС УЗ), яка успішно пройшла випробування, але не була завершена на всіх запланованих етапах з настанням в Україні кризи.

У якості головного фахівця з питань інтелектуальної власності приймав участь у створенні та впровадженні візків та вагонів нового покоління з підвищеним навантаженням на вісь частина яких встигла успішно пройти випробування. Має великий досвід з подачі заявок на патенти, авторські права, знаки для товарів та послуг, оформлення пакету документів для постановки об’єктів інтелектуальної власності на нематеріальні активи.

З 2014 року працює завідувачем лабораторії «Управління рухом поїздів», за сумісництвом – старшим викладачем кафедри.

О.В. 1

Петриковець Ольга Василівна

старший викладач кафедри «Технологій транспорту та управління процесами перевезень»

У 2007 році закінчила Київський університет    економіки і технологій транспорту і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)» та здобула кваліфікацію інженера з транспорту. Тема дипломного проекту «Організація роботи сортувальної станції «Кр» в сучасних умовах» (на базі станції Коростень).

З 01 грудня 2012 р. – здобувач кафедри «Управління процесами перевезень» Державного економіко-технологічного університету транспорту (за спеціальністю 05.22.01 – «Транспортні системи»). Науковий керівник дисертаційного дослідження – доцент, к.т.н. Кириченко Ганна Іванівна.

Викладає дисципліни: «Управління експлуатаційною роботою», «Взаємодія видів транспорту», «Інформаційні системи і технології».

НАВЧАННЯ

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ КАФЕДРА

1
2

КОНТАКТИ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ КАФЕДРИ ТЕХНОЛОГІЙ ТРАНСПОРТУ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Державний університет інфраструктури та технологій,

Київський інститут залізничного транспорту,

Факультет «Управління залізничним транспортом»,

Кафедра «Технологій транспорту та управління процесами перевезень»

Адреса: м. Київ, вул. Котельникова 29/18

Телефон завідувача кафедри: +38 (044) 452-12-02

Телефон кафедри: +38 (044) 452-12-02

Електронна адреса: upp.duit@gmail.com

porno escort Maltepe