Taking too long? Close loading screen.

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДУІТ. СЕРІЯ «ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ»

COLLECTION OF SCIENTIFIC RESEARCH PAPERS SUIT. SECTION “ECONOMICS AND MANAGEMENT”

сертифікат

DOI: http://doi.org/10.32703/2664-2964-2019-46

Збірник наукових праць

Державного університету інфраструктури та технологій.

Серія «Економіка і управління»

 

Скорочена назва: Econ. upravlin.

Видавець:  Державний університет інфраструктури та технологій (Україна).

Засновник:  Державний університет інфраструктури та технологій (Україна).

Редакційна колегія:

С.М. Боняр – д-р екон. наук, проф., декан факультету управління і технологій (головний редактор), Державний університет інфраструктури та технологій

В.П. Яновська – д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри «Економіка, маркетинг та бізнес-адміністрування» (заст. головного редактора), Державний університет інфраструктури та технологій;

Andrea Bikfalvi, associate professor, PhD in Business Administration, Department of Business Administration and Product Design, University of Girona (Іспанія);

Natalia Lace, professor, Doctor of Economic Sciences, Head of the Department of Corporate Finance and Economics Faculty of Engineering Economics and Management, Riga Technical University (Латвія);

Л.О. Бакаєв – д-р екон. наук, проф., професор кафедри «Менеджмент, публічне управління та адміністрування», Державний університет інфраструктури та технологій;

Н.І. Богомолова – д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри «Фінанси і кредит», Державний університет інфраструктури та технологій;

В.М. Бондаренко – д-р екон. наук, проф., декан обліково-фінансового факультету, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету;

О.М. Кібік – д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри «Національна економіка», Національний університет «Одеська юридична академія»;

О.О. Карпенко – д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри «Менеджмент, публічне управління та адміністрування», Державний університет інфраструктури та технологій;

В.Г. Коба – д-р екон. наук, проф., професор кафедри «Менеджмент, публічне управління та адміністрування», Державний університет інфраструктури та технологій;

М.В. Ковбатюк – к-т екон. наук, проф., завідувач кафедри «Теоретична та прикладна економіка», Державний університет інфраструктури та технологій;

І.С. Ковова – к-т екон. наук, доц., доцент кафедри «Облік і оподаткування», Державний університет інфраструктури та технологій;

С.П. Корешкова – к-т пед. наук, доцент, завідувач кафедри «Іноземні мови за професійним спрямуванням», Державний університет інфраструктури та технологій;

О.О. Кравченко – д-р екон. наук, проф., професор кафедри «Фінанси і кредит», Державний університет інфраструктури та технологій;

О.І. Малишкін – д-р. екон. наук., проф., професор кафедри «Облік і оподаткування», Державний університет інфраструктури та технологій;

О.В. Мишуліна, д-р екон. наук, проф., професор кафедри «Управління та ділове адміністрування», Костанайський державний університет ім. А.Байтурсинова (Казахстан);

М.І. Міщенко – д-р екон. наук, проф., професор кафедри «Економіка та менеджмент», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна;

О.М. Паливода – д-р екон.наук, доц., професор кафедри «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств», Національний авіаційний університет;

І.П. Садловська – д-р екон. наук, проф., начальник управління економічного розвитку та фінансів Міністерства інфраструктури України;

Т.Б. Семенчук – к-т екон. наук, доц., доцент кафедри «Менеджмент, публічне управління та адміністрування», Державний університет інфраструктури та технологій;

С.М. Шуляренко – к-т екон. наук, доц., завідувач кафедри «Облік і оподаткування», Державний університет інфраструктури та технологій;

О.В. Ярмоліцька – к-т екон. наук, доцент кафедри «Облік і оподаткування» (відповідальний секретар), Державний університет інфраструктури та технологій;

С.О. Крищенко – старший викладач кафедри «Економіка, маркетинг та бізнес-адміністрування» (секретар), Державний університет інфраструктури та технологій.

Політика наукового видання (мета та завдання)

Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління» має за мету висвітлення результатів наукових досліджень у галузі економічних наук, розповсюдження знань і прогресивного досвіду щодо удосконалень практичних аспектів економічної діяльності.

Збірник розрахований на науковців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, фахівців-практиків з економіки.

Збірник публікує своєчасні, нові та якісні останні результати, які сприяють покращенню сучасних та практичних аспектів економічної діяльності.

Процедура рецензування та дотримання редакційної етики

Редакційна колегія Збірника наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління» керується в своїй роботі міжнародною етикою наукових публікацій і проводить політику відкритого доступу. Усі статті, що подаються до редакції, в обов’язковому порядку переглядаються та перевіряються на наявність плагіату.

Також редакційна колегія підтримує певний рівень вимог при відборі та прийому статей, представлених у редакцію Збірника. Ці норми визначаються науковими напрямами Збірника, які визначені Свідоцтвом про державну реєстрацію, і стандартами якості наукових робіт та їх викладення, прийнятими в науковому співтоваристві.

Процедура рецензування організована таким чином, що автори і рецензенти не взаємодіють один з одним (сліпе рецензування).

Члени редакційної колегії мають право самі рецензувати рукопис або дати свої пропозиції головному редактору про направлення статті рецензенту (рецензентам) (зовнішнім) – фахівцю з тематики рецензованої статті.

Після затвердження головним редактором кандидатури рецензента відповідальний секретар, за погодженням з рецензентом, направляє йому текст статті в друкованому або електронному вигляді  (електронною поштою) з супровідним листом та бланком Рецензії.

Тривалість рецензування не повинна перевищувати одного місяця з моменту надходження статті рецензенту.

Кожна рецензія повинна містити рекомендації про:

  • опублікування статті як є (тобто без змін);
  • опублікування статті після додаткової незначної переробки;
  • публікацію статті після обов’язкової значної переробки;
  • відхилення статті із зазначенням причини.

Остаточне рішення про можливість опублікування статті приймає редакційна колегія з урахуванням отриманої рецензії (рецензій), а також мотивованої відповіді автора (авторів) статті.

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Редакційна колегія не обов’язково поділяє позицію, висловлену авторами у статтях, та не несе відповідальності за достовірність наведених даних посилань. Статті публікуються в авторській редакції.

Періодичність: два рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська, французька та німецька.

Згідно із наказом Міністерства освіти і науки України № 775 від 16.07. 2018 р. (додаток 6) збірник відноситься до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з економічних наук.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ №23268-13108 ПР від 22.03.2018 р.

Поштова адреса: Україна, 04071, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 9

Електронна адреса для листування: publication_em@old.duit.edu.ua.

Збірник входить до наукометричної бази CEE Index.

Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління» включений Міжнародним Центром періодичних видань (ISSN International Centre, Париж) до міжнародного реєстру періодичних засобів масової інформації і надав йому числовий код міжнародної ідентифікації: ISSN 2664-2972 Online 2664-2964 Print.

Вимоги до оформлення статей Збірника ДУІТ (.doc)

Анкета автора (.docx)

Collection of scientific research papers

State University of Infrastructure and Technologies

Section “Economics and Management”

Shortened name: Econ. upravlin.

Publisher: State University of Infrastructure and Technologies (Ukraine).

Founder: State University of Infrastructure and Technologies (Ukraine).

Editor-in-Chief: S.Boniar — Doctor of Science, Economics; Professor, Dean of the Faculty of Management and Technologies, State University of Infrastructure and Technologies

Editorial Board:

V.Yanovska — Doctor of Science, Economics; Professor, Head of the Department of Economics, Marketing and Business Administration (Deputy Editor-in-Chief), State University of Infrastructure and Technologies;

Andrea Bikfalvi, Associate Professor, PhD in Business Administration, Department of Business Administration and Product Design, University of Girona (Spain);

L.Bakaiev — Doctor of Science, Economics; Professor, Professor of the Department of Management and Public Administrationt, State University of Infrastructure and Technologies;

N.Bohomolova — Doctor of Science, Economics; Professor, Head of the Department of Finance and Credit, State University of Infrastructure and Technology;

V.Bondarenko — Doctor of Science, Economics; Professor, Dean of the Faculty of Accounting and Finance, Vinnytsia Trade and Economic Institute, Kyiv National Trade and Economic University;

O.Kibik — Doctor of Science, Economics; Professor, Head of the Department of National Economics, National University “Odessa Law Academy”;

O.Karpenko — Doctor of Science, Economics; Professor, Head of the Department of Management and Public Administrationt, State University of Infrastructure and Technologies;

V.Koba — Doctor of Science, Economics; Professor, Professor of the Department of Management and Public Administrationt, State University of Infrastructure and Technologies;

M.Kovbatiuk – PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Theoretical and Applied Economics, State University of Infrastructure and Technologies;

I.Kovova — PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, State University of Infrastructure and Technologies;

S.Korieshkova – PhD in Pedagogy, Associate Professor, Head of the Department of Foreign Languages ​​for Specific Purpose, State University of Infrastructure and Technologies;

O.Kravchenko — Doctor of Science, Economics; Professor, Professor of the Department of Finance and Credit, State University of Infrastructure and Technologies;

O.Malyshkin — Doctor of Science, Economics; Professor, Professor of the Department of Accounting and Taxation, State University of Infrastructure and Technologies;

O.Mishulina — Doctor of Science, Economics; Professor, Professor of the Department of Management and Business Administration, A.Baitursinov Kostanay State University (Kazakhstan);

M.Mishchenko — Doctor of Science, Economics; Professor, Professor of the Department of Economics and Management, Academician V.Lazarian Dnipropetrovsk National University of Railway Transport;

O.Palyvoda — Doctor of Science, Economics; Associate Professor, Professor of the Department of Management of Foreign Economic Activity of Enterprises, National Aviation University;

I.Sadlovska — Doctor of Science, Economics; Professor, Head of the Department of Economic Development and Finance, Ministry of Infrastructure of Ukraine;

Natalia Lace, Professor, Doctor of Science, Economics; Head of the Department of Corporate Finance and Economics, Faculty of Engineering Economics and Management, Riga Technical University (Latvia);

T.Semenchuk – PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Public Administrationt, State University of Infrastructure and Technologies;

S.Shuliarenko — PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Accounting and Taxation, State University of Infrastructure and Technologies;

O.Yarmolitska — PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation (assistant editor), State University of Infrastructure and Technologies;

S.Kryshchenko — Senior Lecturer of the Department of Economics, Marketing and Business Administration (secretary), State University of Infrastructure and Technologies.

Editorial Policies (aims and specifications)

Collection of research papers issued by the State University of Infrastructure and Technologies. The section «Economics and Management» aims to cover the results of scientific research in the field of economic sciences, the dissemination of knowledge and cutting edge experience in improving the practical aspects of economic activity.

The Collection’s target audience is scientists, teachers and students of higher educational institutions, graduate students, doctoral students, practitioners in the field of economics.

The Collection publishes the latest novel and qualitative research findings that foster the improvement of modern and practical aspects of economic activity.

Reviewing and Editorial Ethics

The Editorial Board of the Collection of the State University of Infrastructure and Technologies. The section “Economics and Management” is guided by the international ethics of scientific publications and provides the open access policy. All articles submitted to the Editorial Board are obligatory reviewed and checked for plagiarism.

The Editorial Board also supports a certain level of requirements when selecting and accepting articles submitted to the Editorial Board of the Collection. These requirements are determined by the research areas of the Collection, which are defined by the Certificate of State Registration, as well as the standards in the quality and presentation of scientific papers common in scientific community.

The review procedures are established in such a way that authors and reviewers do not interact (blind review).

The members of the Editorial Board have the right to review the manuscript themselves or make suggestions to the editor-in-chief about sending the article to an external reviewer(s) – an expert in the subject of the article under review.

After editor-in-chief’s approval of the reviewer, the executive secretary sends the reviewer the printed or electronic text of the article, a cover letter and a review form.

The duration of the review should not exceed one month from the time the reviewer receives the article.

Each review should include recommendations on:

  • publishing the article without changes;
  • publishing the article after some additional minor editing;
  • publishing the article after obligatory considerable editing;
  • rejecting the article and stating the reason.

The Editorial Board makes the final decision on the possibility to publish the article taking into account the received review(s) and the author’s (authors’) reasoned response.

License terms: The authors retain copyright. Besides, they authorize the editorial board to publish original scientific articles containing the results of experimental and theoretical studies that are not to be issued in other publications. All materials are licensed under the Creative Commons Attribution License International CC-BY, which allows others to share the work on the basis of acknowledging the authorship of this work and the first publication in this journal.

The Editorial Board does not necessarily share the opinion of the articles’ authors, and is not responsible for the accuracy of the information provided. The articles are published according to author’s wording.

Publication frequency: twice a year.

Languages: Ukrainian, Russian, English, French and German.

According to the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 775 dated 16 July, 2018 (Annex 6) the Collection is included in the list of scientific professional editions of Ukraine which may publish thesis research findings in economics.

Certificate of state registration of the print media: series КВ №23268-13108 ПР dated 22 March, 2018.

Address: 04071, Kyiv, Ukraine, 9 Kyrylivska Str,

Email address: publication_em@old.duit.edu.ua.

The collection is included in the CEE Index scientometric database.

Collection of the State University of Infrastructure and Technologies. Section “Economics and Management” was included in the International Periodicals Registry by ISSN International Centre, Paris and assigned an international identification code: ISSN 2664-2972 Online 2664-2964 Print

Requirements to manuscripts (.doc)

Шановні колеги!

Запрошуємо до публікації наукових статей у Збірнику наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління» Вип. 47.

На електронну адресу редколегії збірника: publication_em@old.duit.edu.ua слід надіслати:
  1. Електронну версію статті, оформлену згідно із вимогами Збірника наукових праць ДУІТ. Серія «Економіка і управління». Назва файлу: прізвище автора_стаття. (Іваненко_стаття).
  2. Заповнену анкету. Назва файлу: прізвище автора_анкета. (Іваненко_анкета).

Тема електронного листа: наукова стаття до Збірника.

Увага! Набір статей до поточного Випуску 47 закінчено

porno escort Maltepe