Taking too long? Close loading screen.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Скляренко І.Ю.

Відповідальна особа за інтелектуальну власність ДУІТ

Старший науковий співробітник науково-дослідного сектору,

доктор педагогіки (Ph.D), доцент

Скляренко Інна Юріївна

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ РЕКТОРА ДУІТ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНУ ОСОБУ

Розпорядження ректора ДУІТ про відповідальну особу (.pdf)

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ПОДАЧІ ЗАЯВКИ НА РЕЄСТРАЦІЮ СВІДОЦТВА АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ТВІР І ДОГОВОРІВ, ПАТЕНТ (КОРИСНУ МОДЕЛЬ)

У процесі наукової діяльності співробітників і студентів ДУІТ часто створюються нові  інтелектуальні продукти,  що можуть і повинні бути захищені як об’єкти інтелектуальної власності з отриманням відповідних охоронних документів. Ці інтелектуальні продукти  можуть бути віднесені  до об’єктів службової інтелектуальної власності, якщо вони створенні за дорученням роботодавця (договором чи контрактом) або в процесі виконання службових  обов’язків.

Для виконання покладених завдань відповідальною особою провадиться:

— методична допомога винахідниками, щодо оформлення та підготовки і подачі заявок на отримання патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки; свідоцтва на знаки для товарів і послуг, свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір (науковий твір, комп’ютерну програму); 
— робота з винахідниками по пошуку інформації в базах даних ОПІВ різних країн світу (http://www.uipv.org/ua/links_ukr.html); 

— методична допомога по підготовці пакету документів для подачі до уповноважених державних установ в сфері інтелектуальної власності (Державна служба інтелектуальної власності України, Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності») та отримання охоронних документів на ОПІВ; 

 — організовує укладання договорів про службові ОПІВ та додаткових угод до них з працівниками Університету; 

— участь в переговорах з зацікавленими особами стосовно комерціалізації ОПІВ створених в Університеті;  

— забезпечує контроль за виплатою винагороди творцями ОПІВ; 

Відповідальна особа

доктор філософії, кандидат педагогічних наук, доцент

Скляренко Інна Юріївна

e-mail: innakdavt@ukr.net

 +38 (067) 743-57-18

ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАНОСТІ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

З точки зору захисту інтелектуальних прав, чинне законодавство розділяє інтелектуальний продукт на дві групи:  об’єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо) і об’єкти авторського права (публікація оригінальних статей, створення баз даних та комп’ютерних програм, написання підручників тощо). В залежності від виду об’єкта інтелектуальної власності  є свої особливості з оформлення і подачі документів для отримання документу, що буде захищати права  власності на цей об’єкт.

Винахід (корисна модель) – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Патент (деклараційний патент) на винахід (корисну модель) – охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель).

Об’єктами винаходу (корисної моделі) можуть бути:

 • продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо);
 • процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Винаходи:

Охоронний документ – Патент.

Строк дії патенту України на винахід – 20 років від дати подання заявки. За кожен рік сплачується річний збір за підтримання чинності патенту.

Дія патенту припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності.

Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено.

Збір за підтримку чинності патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель не сплачується.

Корисні моделі:

Охоронний документ – Деклараційний патент.

Строк дії деклараційного патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки.

Строк дії патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід і деклараційного патенту на секретну корисну модель дорівнює строку засекречування винаходу (корисної моделі), але не може бути довшим від визначеного за цим Законом строку дії охорони винаходу (корисної моделі).

Дія патенту припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності.

Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено.

Збір за підтримку чинності патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель не сплачується.

Об’єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме:

 • літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);
 • виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
 • комп’ютерні програми;
 • бази даних;
 • музичні твори з текстом і без тексту;
 • драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу та їх постановки;
 • аудіовізуальні твори;
 • твори образотворчого мистецтва;
 • твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;
 • фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;
 • твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства з художнього скла, ювелірні вироби тощо;
 • ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;
 • сценічні обробки творів, зазначених у першому пункті, і обробки фольклору, придатного для сценічного показу;
 • похідні твори;
 • збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;
 • тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів;
 • інші твори.

Частина твору, яка може використовуватися самостійно, у тому числі й оригінальна назва твору, розглядається як твір і охороняється відповідно до цього Закону.

Авторське право на твір, створений у співавторстві, належить всім співавторам незалежно від того, чи утворює такий твір одне нерозривне ціле або складається із частин, кожна з яких має самостійне значення.

Охоронний документ – Свідоцтво України.

Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення і починає діяти від дня створення твору.

Авторське право діє протягом усього життя автора і 70 років після його смерті, крім випадків, передбачених цією статтею.

Для творів, оприлюднених анонімно або під псевдонімом, строк дії авторського права закінчується через 70 років після того, як твір було оприлюднено. Якщо взятий автором псевдонім не викликає сумніву щодо особи автора або якщо авторство твору, оприлюдненого анонімно або під псевдонімом, розкривається не пізніше ніж через 70 років після оприлюднення твору, застосовується строк, передбачений частиною другою цієї статті.

Авторське право на твори, створені у співавторстві, діє протягом життя співавторів і 70 років після смерті останнього співавтора.

Наявність сучасної, міжнародно визнаної системи інтелектуальної власності є необхідним елементом для досягнення високого економічного та соціального розвитку будь — якої держави. Охорона інтелектуальної власності сприяє використанню та подальшому розвитку винахідницьких і творчих талантів та досягнень, підтримує та зберігає національний потенціал у сфері інтелектуальної діяльності та залучає інвестиції, стабілізуючи економічний стан, при якому як вітчизняні, так і зарубіжні інвестори можуть бути впевнені в тому, що їх права будуть поважатись. Створення саме такої системи має особливе значення для України – країни зі значним науково-технічним та інтелектуальним потенціалом.

Відповідно до Конституції України, яка гарантує кожному громадянину свободу художньої, наукової і технічної творчості, наша незалежна держава послідовно створює свої власні механізми захисту інтелектуальної власності, авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, які виникають у зв`язку з різними видами інтелектуальної діяльності.

Країна має величезний науковий потенціал, тому велике значення для розвитку інтелектуальної власності, економічного зростання держави має подальше створення належних умов для винахідницької діяльності.

ПРОВІДНІ БЕЗКОШТОВНІ ПАТЕНТНІ БАЗИ

ПОСИЛАННЯ НА НАЦІОНАЛЬНІ ПАТЕНТНІ БАЗИ КРАЇН

Всі розвинені країни світу мають представництва з питань інтелектуальної власності, саме в цих представництвах є посилання на національні патентні бази країни. Як правило, доступ користувачам надається на безоплатній основі.  Здійснювати пошук національних патентів в базах зручно, оскільки вони мають дуже схожу систему, як то пошук за номером патенту, по даті, по словам у формулі, описі, рефераті, пошук за класом МПК тощо.

ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель (.doc)

Правила розроблені відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» ( 3687-12 ) (далі — Закон), Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року ( 995_123 ), яка є чинною на території України з 25 грудня 1991 року, Договору про патентну кооперацію, підписаного 19 червня 1970 року, який є чинним на території України з 25 грудня 1991 року, і визначають вимоги до документів заявки на винахід (секретний винахід) та заявки на корисну модель (секретну корисну модель).

КОНТАКТИ

ЗА ДОПОМОГОЮ МОЖНА ЗВЕРНУТИСЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ОСОБИ ЗА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ

04071, Україна, м. Київ, вул. Кирилівська, 9, кабінет 303б

Скляренко Інна Юріївна

e-mail: innakdavt@ukr.net

тел. +38 (067) 743-57-18

porno escort Maltepe